oslo-skin-lab-privacy-policy.jpg

Ochrana súkromia

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Úvodné ustanovenia

1/1 Účelom tohto dokumentu je oboznámiť dotknutú osobu so spracúvaním jej osobných údajov, s jednotlivými účelmi spracúvania, rozsahom a dobou spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie GDPR“).

1/2 Dokument upravuje spracúvanie osobných údajov na webových stránkach www.osloskinlab.sk, ktorých prevádzkovateľom je prevádzkovateľ osobných údajov uvedený v článku 2 nižšie.

1/3 Každý návštevník webových stránok je povinný si tento dokument prečítať a v prípade, ak akejkoľvek informácii nerozumie, informuje prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktov uvedených v článku 2.

 

 • Prevádzkovateľ

2/1 Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť NutraQ CZ s.r.o., IČO: 248 50 225, so sídlom Pod dráhou 1637/2, 17000, Praha 7 zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiely C, vložke 180231.

2/2 Nasledujúce kontaktné údaje sú kontaktnými údajmi pre uplatnenie otázok týkajúcich sa osobných údajov, na podanie sťažnosti, námietok, alebo na využitie práv:

Oddelenie starostlivosti o zákazníkov:

Tel. číslo: 233 221 155

Email: info@osloskinlab.sk

Poštová adresa: NutraQ CZ s.r.o., Pod dráhou 1637/2, 17000, Praha 7, Česká republika

 

 • Účely spracovania osobných údajov

3/1 Plnenie zmluvy (objednávka)

Pokiaľ dotknutá osoba uskutoční objednávku, sú jej osobné údaje spracúvané za účelom realizácie objednávky online, e-mailom, osobne alebo prostredníctvom call centra či zákazníckeho centra, a za účelom uskutočnenia plnenia z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Uskutočnením objednávky sa dotknutá osoba stane členom Oslo Skin Lab, ktorý spočíva v pravidelnom zasielaní prípravku zakúpeného v objednávke v pravidelných intervaloch, opakujúcich sa vždy po dobe, ktorá je pri predmetnom prípravku uvedená ako doba jeho užívania. Toto členstvo Oslo Skin Lab zostáva v platnosti, pokiaľ ho dotknutá osoba nezruší, ibaže je členstvo stanovené na konkrétnu dobu podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy. Podmienky zrušenia členstva sú upravené v obchodných podmienkach.

V prípade, keď kupujúci pri nákupe zvolí jednorazový nákup tovaru v plnej cene, členstvo Oslo Skin Lab nie je aktivované. Spracúvanie osobných údajov prebieha aj napriek tomu za účelom realizácie objednávky, resp. uzatvorenej kúpnej zmluvy, a to do doby, kým je táto jednorazová objednávka vybavená, resp. kúpna zmluva uzatvorená.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb na tento účel je plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

3/2 Priamy marketing voči zákazníkom

Pokiaľ je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa, sú jej osobné údaje spracúvané taktiež za účelom priameho marketingu uskutočňovaného voči zákazníkom na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Priamy marketing uskutočňovaný voči zákazníkom spočíva v zasielaní katalógov a newsletterov všetkými spôsobmi, vrátane využitia možnosti zasielať newsletter týkajúci sa vlastných výrobkov a služieb prevádzkovateľa elektronickými prostriedkami z titulu výnimky uvedenej v recitáli 47, posledná veta Nariadenia GDPR a zákonnej výnimky podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2001 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov („Zákon o elektronických komunikáciách“) - toto spracúvanie zahŕňa uskutočňovanie jednoduchej segmentácie (profilovania) - čo znamená voľba vhodných ponúk podľa aktivity dotknutej osoby, uskutočnených predchádzajúcich objednávok, uhradených objednávok, požiadaviek dotknutej osoby, podľa jej veku a pohlavia a podľa zistených preferencií.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb na tento účel je oprávnený záujem prevádzkovateľa na uskutočňovaní priameho marketingu voči vlastným zákazníkom, s ponukou vlastných podobných výrobkov a služieb (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo namietať toto spracúvanie a spracúvanie tak bude ukončené.

3/3 Priamy marketing na žiadosť dotknutej osoby

Pokiaľ dotknutá osoba udelí súhlas, sú jej osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu. Uvedené znamená, že osobné údaje budú zaradené do databázy prevádzkovateľa na uskutočňovanie priameho marketingu.

Uskutočňovanie priameho marketingu zahŕňa tieto činnosti:

 • zasielanie cielených a relevantných informácií o novinkách, akciách, ponukách produktov a služieb, všetkými spôsobmi vrátane elektronických prostriedkov
 • zasielanie katalógov a newsletterov všetkými spôsobmi vrátane elektronických prostriedkov
 • zasielanie produktov prevádzkovateľa a spolupracujúcich osôb všetkými spôsobmi vrátane elektronických prostriedkov
 • uskutočňovanie jednoduchej segmentácie (profilovania) – čo znamená voľbu vhodných ponúk podľa aktivity dotknutej osoby, uskutočnených predchádzajúcich objednávok, uhradených objednávok, požiadaviek dotknutej osoby, podľa jej veku a pohlavia a podľa zistených preferencií,

Právnym dôvodom spracúvania pre tento účel je súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR).

Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

 

3/4 Ochrana práv prevádzkovateľa

Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, či uskutočňovaním priameho marketingu (či už  na právnom základe oprávnený záujem alebo na základe súhlasu dotknutej osoby), osobné údaje dotknutej osoby budú po ukončení tohto spracúvania spracúvané taktiež za účelom ochrany práv prevádzkovateľa, najmä na účely obrany voči nárokom dotknutej osoby alebo tretích osôb, pre prípad kontroly zo strany dozorného orgánu a pre vymáhanie pohľadávok prevádzkovateľa. Začatie plynutia doby oprávneného záujmu pri členstve Oslo Skin Lab je spojené s doručením poslednej zásielky, zatiaľ čo pri jednorazovej objednávke začína táto doba plynúť jej doručením. K oprávnenému záujmu prevádzkovateľa dochádza aj pri spojení viacerých jednorazových objednávok jednej dotknutej osoby, teda priradenie rôznych zmlúv ku konkrétnej dotknutej osobe z dôvodu následnej archivácie zmlúv a daňových dokladov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb na tento účel je oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba môže toto spracúvanie namietať.

 

3/5 Nahrávanie hovorov

Pokiaľ dotknutá osoba zavolá na zákaznícku linku, takýto hovor je automaticky nahrávaný, o čom je dotknutá osoba vopred upovedomená  

 1. Pokiaľ dotknutá osoba zavolá na zákaznícku linku kvôli uzatvoreniu/zmene/ukončeniu zmluvy, je účelom spracúvania osobných údajov zachovanie uskutočneného právneho úkonu, pričom právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

 

 

 1. Pokiaľ dotknutá osoba zavolá na zákaznícku linku z iného dôvodu, ako za účelom uzatvorenia/zmeny/ukončenia zmluvy, dôjde k nahrávaniu za účelom skvalitňovania služieb, nakoľko na základe hovorov sú zlepšované komunikačné schopnosti operátorov. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je súhlas (článok 6 odsek 1 písm. a) Nariadenia GDPR).

 

 

 • Rozsah osobných údajov

4/1 Za účelom plnenia zmluvy (objednávky), či už ide o jednorazový nákup alebo Členstvo Oslo Skin Lab, sú osobné údaje spracúvané v tomto rozsahu: meno, priezvisko, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, telefón, e-mail, dátum narodenia, údaj o objednanom tovare, údaj o počte odberu, údaj o cene, údaj o veku nad 18 rokov a ďalšie informácie poskytnuté dotknutou osobou.

4/2 Za účelom priameho marketingu voči zákazníkom sú osobné údaje spracúvané v tomto rozsahu: meno, priezvisko, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, telefón, e-mail, dátum narodenia, informácie o predchádzajúcich objednávkach, resp. informácie o prvej objednávke, na základe ktorej je uskutočňované zasielanie newsletterov elektronickými prostriedkami podľa výnimky uvedenej v recitáli 47, posledná veta Nariadenia GDPR a na základe výnimky uvedenej v Zákone o elektronických komunikáciách a počas doby jedného roka informácie o uskutočnených objednávkach a preferenciách dotknutej osoby, teda údaj o forme objednávok, druhu objednaného tovaru a nákupných preferenciách dotknutej osoby.

4/3 Za účelom priameho marketingu na žiadosť dotknutej osoby sú osobné údaje spracúvané v rozsahu, ktorý poskytne dotknutá osoba, najviac v tomto rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, vek, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, telefón, e-mail, dátum narodenia, informácie o predchádzajúcich objednávkach, informácie o type zakúpeného produktu, informácie o počte uhradených zásielok a informácie o aktivite dotknutej osoby v rámci odberu produktov od Prevádzkovateľa.

4/4 Za účelom ochrany práv sú osobné údaje spracúvané iba v nevyhnutnom rozsahu pre tento účel – v rozsahu nevyhnutnej dokumentácie.

4/5 Za účelom nahrávania hovorov je uchovaný audio záznam hovoru.

 

 • Doba spracúvania osobných údajov

5/1 Za účelom plnenia zmluvy (objednávky) sú osobné údaje spracúvané počas doby plnenia a trvania príslušnej zmluvy a následne 5 rokov po jej zániku, a to z dôvodu uplatnenia reklamácie, záruky, alebo iného nároku dotknutej osoby, či z dôvodu vymáhania pohľadávok prevádzkovateľom.

5/2 Za účelom priameho marketingu voči zákazníkom sú osobné údaje spracúvané po dobu neurčitú, najneskôr však dovtedy, kým nedôjde k namietnutiu spracúvania za účelom priameho marketingu.

5/3 Za účelom priameho marketingu na žiadosť subjektu sú osobné údaje spracúvané po dobu trvania účelu, t.j. po dobu neurčitú, najneskôr však dovtedy, kým nedôjde k odvolaniu súhlasu zo strany dotknutej osoby.

5/4 Za účelom ochrany práv sú osobné údaje spracúvané počas nevyhnutnej doby, počas ktorej môže byť uskutočnená kontrola zo strany dozorných orgánov, uplatnené nároky, či vymáhané pohľadávky a práva, čo znamená dobu minimálne 5 rokov a prípadne dobu, počas ktorej konanie trvá od realizácie kúpnej zmluvy, resp. jej ukončenia. Toto spracúvanie nemá vplyv na ďalšie spracúvanie uložené prevádzkovateľovi príslušnými právnymi predpismi, napríklad uchovanie daňových dokladov po dobu desiatich rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú a pod.

5/5 Za účelom nahrávania hovorov je doba spracúvania nastavená nasledovne:

 

 1. Pre skvalitňovanie služieb je to 60 dní od vybavenia požiadavky

 

 

 • Odvolanie súhlasu, podanie námietok a sťažností

6/1 Súhlas, ktorý dotknutá osoba prevádzkovateľovi udelila, je možné kedykoľvek odvolať na linke starostlivosti o zákazníkov 233 221 155, na e-maily info@osloskinlab.sk alebo na adrese NutraQ CZ s.r.o., Pod dráhou 1637/2, 17000, Praha 7, Česká republika.

6/2 Pokiaľ je spracúvanie založené na oprávnenom záujme, dotknutá osoba môže namietať spracúvanie. Namietnutie spracúvania za účelom uskutočňovania priameho marketingu znamená ukončenie tohto spracúvania. Pri ostatných účeloch dôjde po podaní námietok k preskúmaniu oprávnenosti námietok a poskytnutiu informácie dotknutej osobe o vybavení týchto námietok. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie:

na linke starostlivosti o zákazníkov 233 221 155, na e-maily info@osloskinlab.sk alebo na adrese NutraQ CZ s.r.o., Pod dráhou 1637/2, 17000, Praha 7, Česká republika.

6/3 Pokiaľ má dotknutá osoba za to, že prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nepostupuje podľa právnych predpisov, alebo má dotknutá osoba iné výhrady, môže podať sťažnosť na linke starostlivosti o zákazníkov 233 221 155, na e-maily info@osloskinlab.sk alebo na adrese NutraQ CZ s.r.o., Pod dráhou 1637/2, 17000, Praha 7, Česká republika.

6/4 Dotknutá osoba môže kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

 

 • Príjemcovia a sprostredkovatelia

7/1 Príjemcovia osobných údajov sú spoločnosti v skupine prevádzkovateľa, teda v skupina NutraQ AS, pričom spoločnosti sú uvedené tu.

7/2 K osobným údajom môžu mať v nevyhnutnom rozsahu prístup sprostredkovatelia z týchto kategórií: marketingové spoločnosti, komerčné call centrá, účtovné spoločnosti, audítorské spoločnosti, spoločnosti poskytujúce právne služby, spoločnosti zaoberajúce sa personalistikou a vzdelávaním, spoločnosti poskytujúce IT služby, spoločnosti zaoberajúce sa internetovým marketingom, spoločnosti zaoberajúce sa vývojom, predajom a servisom marketingových systémov, spoločnosti zaoberajúce sa vývojom a implementáciou podnikových systémov, spoločnosti zaoberajúce sa vývojom webových a mobilných aplikácií, spoločnosti poskytujúce software licencie pre online komunikáciu, spoločnosti zabezpečujúce balenie a doručovanie tovaru.

 

 • Cookies

8/1 Na zabezpečenie čo možno najjednoduchšieho používania stránok dochádza k užívaniu cookies. Ďalšími účelmi cookies sú zobrazovanie relevantnej reklamy.

8/2 Podmienky používania Cookies sú opísané v dokumente Cookies, ktorý nájdete tu.

 

 • Poučenie o právach dotknutej osoby

9/1 Právo na prístup, transparentné informácie, oznámenie a postupy pre výkon práv dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo na informácie o tom, aké osobné údaje o ňom prevádzkovateľ spracúva.

Prevádzkovateľ prijal vhodné opatrenia na to, aby poskytol dotknutej osobe stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom za použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie (napr. o sprostredkovateľovi osobných údajov a o priebehu tohto spracúvania) a uskutočnil všetky oznámenia o spracúvaní.

Prevádzkovateľ neodmietne vyhovieť žiadosti dotknutej osoby pri výkone práv dotknutej osoby (najmä práva na prístup), ibaže by preukázal, že nemôže zistiť totožnosť dotknutej osoby, ku ktorej sa dotknuté údaje vzťahujú.

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej prevádzkovateľ poskytol na jej žiadosť informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ bude dotknutú osobu o takomto predĺžení informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s uvedením dôvodov takéhoto odkladu. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej forme, pokiaľ je to možné, a pokiaľ nepožiadala o iný spôsob, poskytnú sa jej informácie v elektronickej forme.

Pokiaľ prevádzkovateľ neprijme opatrenia, o ktoré dotknutá osoba požiadala, bezodkladne informuje dotknutú osobu, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o dôvodoch neprijatia opatrenia a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a žiadať o súdnu ochranu.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že všetky tieto informácie, oznámenia a úkony sú poskytované bezplatne. Pokiaľ sú však podané žiadosti vyhodnotené ako zjavne nedôvodné alebo neprimerané, a najmä pokiaľ sa opakujú, môže prevádzkovateľ buď:

 1. a) uložiť primeraný poplatok, ktorý zohľadní administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií, oznámenia, alebo s uskutočnením požadovaných úkonov; alebo
 2. b) odmietnuť takejto žiadosti vyhovieť

Zjavnú neodôvodnenosť alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje prevádzkovateľ.

Pokiaľ má prevádzkovateľ dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných na zistenie totožnosti dotknutej osoby.

Informácie, ktoré majú byť dotknutej osobe poskytnuté, môžu byť doplnené štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť ľahko viditeľným, zrozumiteľným a jasným spôsobom prehľad o zamýšľanom spracúvaní. Pokiaľ sú ikony prezentované v elektronickej forme, musia byť strojovo čitateľné.

9/2 Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania má tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj s poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

9/3 Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ má povinnosť tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je naplnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, za ktorými boli zhromažďované alebo inak spracúvané;
 2. b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracúvané, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod k spracúvaniu;
 3. c) dotknutá osoba namietne spracúvanie (podľa nižšie uvedeného „práva namietať“) a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody k spracúvaniu;
 4. d) osobné údaje boli spracované protiprávne;
 5. e) osobné údaje musia byť vymazané kvôli splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
 6. f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osoby mladšej ako 16 rokov, pri ktorej musí na spracovanie podľa účinnej právnej úpravy poskytnúť súhlas osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti.

9/4 Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 1. a) ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiada obmedzenie ich použitia;
 3. c) prevádzkovateľ už naďalej na účely spracúvania osobné údaje nepotrebuje, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukázanie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 4. d) ak dotknutá osoba namietne spracúvanie, dokým nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby

9/5 Oznamovacia povinnosť ohľadom opravy alebo vymazania osobných údajov alebo obmedzenia spracúvania

Prevádzkovateľ oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo vymazania osobných údajov alebo obmedzenia spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné, alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

9/6 Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby tomu prevádzkovateľ, ktorému boli údaje poskytnuté bránil.

9/7 Právo namietať

Z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej osoby má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie za účelom priameho marketingu, nebudú ďalej osobné údaje za týmto účelom spracúvané.

9/8 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré pre ňu má právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotýkajú. Prevádzkovateľ neuskutočňuje žiadne rozhodnutia založené výhradne na automatizovanom spracúvaní.

 

 • Definície

Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Fyzická osoba sa považuje za identifikovanú alebo identifikovateľnú, pokiaľ možno fyzickú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe čísla, kódu alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktorú sú špecifické pre jej fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu; napríklad osobným údajom je e-mail, mobilný telefón, osobným údajom môže byť aj údaj o nákupnej preferencii v spojení s priezviskom.

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané podľa tohto dokumentu.

Osobitnou kategóriou osobných údajov sú údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, členstvo v odborových organizáciách, náboženské alebo filozofické presvedčenie, zdravotný stav, sexuálny život alebo sexuálnu orientáciu dotknutej osoby. Prevádzkovateľ nikdy nevyžaduje údaje spadajúce do osobitnej kategórie osobných údajov. Tieto nie sú spracúvané.

Spracúvaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ systematicky uskutočňujú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými neautomatizovanými prostriedkami. Spracúvaním osobných údajov sa rozumie najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia.

Prevádzkovateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Spracúvaním osobných údajov môže prevádzkovateľ splnomocniť alebo poveriť sprostredkovateľa.

Sprostredkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Účelom spracúvania je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ osobné údaje spracúva.

Rozsahom rozumieme konkrétne osobné údaje, ktoré sú spracúvané, napríklad meno a priezvisko.

 

 • Záverečné ustanovenia

11/1 Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 12.10.2023.

11/2 Prevádzkovateľ je oprávnený tento dokument aktualizovať. Dotknutá osoba je povinná sledovať zmeny v tomto dokumente. Aktuálna verzia tohto dokumentu je vždy zobrazená na webových stránkach prevádzkovateľa a jeho archivácia a reprodukcia je kupujúcemu umožnená.